POLITYKA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW

Polityka należytej staranności łańcucha dostaw

Wydanie I, Wrocław, 15.02.2022

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo WOLFTEN Sp. z o.o. jest organizacją prywatną działającą m.in. w branży lotniczej jako dystrybutor wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych. Długoterminowym celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest zajęcie znaczącej pozycji na rynku dostawców wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych. W obszarze działalności przedsiębiorstwa znajdują się również materiały należące do tzw. grupy „3TG”, czyli „minerałów konfliktowych”. Z tego względu, mając na uwadze poszanowanie dla praw człowieka, w związku z wydobyciem minerałów konfliktowych, przedsiębiorstwo WOFLTEN Sp. z o.o. zobowiązało się do przyjęcia, szerokiego rozpowszechniania oraz uwzględniania w umowach lub porozumieniach z dostawcami następującej polityki w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, a także działania zgodnie z należytą starannością łańcucha dostaw.

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się powstrzymywać wszelkie działania przyczyniające się do finansowania konfliktów, przestrzegać rezolucji ONZ nakładających odpowiednie sankcje, a także stosować się do przepisów krajowych wdrażających takie rezolucje.

Organizacja zobowiązuje się do działania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/821 z dnia 17 maja 2017r. „Ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka”, a także zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności łańcuchów dostaw metali.

Zakres

Niniejsza polityka materiałów konfliktowych ma zastosowanie w całości działań Spółki WOLFTEN, wszystkich pracowników oraz wszystkich dostawców. Określa ona wymagania w zakresie dostaw materiałów z cyny, wolframu, tantalu oraz złota oraz objaśnia zadania i obowiązki dostawców wobec przedsiębiorstwa WOLFTEN Sp. z o.o. Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi w w/w zakresie musi odbywać na podstawie niniejszej Polityki.

Zobowiązania w odniesieniu do poważnych nadużyć związanych z wydobyciem minerałów, ich transportem lub handlem nimi

1. Przy pozyskiwaniu minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka lub podczas prowadzenia działalności na tych obszarach nie będziemy tolerować czynów wymienionych poniżej oraz czerpać z nich korzyści, a także przyczyniać się do nich, pomagać w ich popełnianiu ani ułatwiać ich popełnienia przez inny podmiot:

a) wszelkich form tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania; b) wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej; c) najgorszych form pracy dzieci; d) innych poważnych naruszeń, takich jak przemoc seksualna; e) zbrodni wojennych lub innych poważnych naruszeń prawa humanitarnego, zbrodni przeciwko ludzkości lub ludobójstwa.

Zobowiązania w odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z bezpośrednim lub pośredniego wsparciem dla niepaństwowych ugrupowań zbrojnych

3. Natychmiast zostanie zawieszona lub zakończona współpraca z dostawcami surowców, jeżeli zostanie stwierdzone, że istnienie uzasadnione ryzyko, że dostawcy zaopatrują się u dowolnego podmiotu, który zapewnia niepaństwowym ugrupowaniom zbrojnym bezpośrednie lub pośrednie wsparcie lub z takim podmiotem jest powiązany.

Zobowiązania w odniesieniu do publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa

4. Zgadzamy się na wyeliminowanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia dla publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa, które bezprawnie kontrolują kopalnie, szlaki transportowe i podmioty działające na wyższym szczeblu łańcucha dostaw; bezprawnie opodatkowują pośredników, przedsiębiorstwa eksportujące lub międzynarodowe przedsiębiorstwa handlowe lub wymuszają od nich pieniądze 5. W przypadku zawarcia przez nas lub przez dowolne przedsiębiorstwo w naszym łańcuchu dostaw umowy z publicznymi lub prywatnymi siłami bezpieczeństwa zobowiązujemy się korzystać lub będziemy wymagać korzystania z usług takich sił zbrojnych zgodnie z dobrowolnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i praw człowieka. W szczególności będziemy udzielać wsparcia lub podejmiemy działania na rzecz przyjęcia polityki kontrolowania, aby zagwarantować, że osoby lub jednostki sił bezpieczeństwa, o których wiadomo, że są odpowiedzialne za rażące łamania praw człowieka, nie będą zatrudniane. 6. Będziemy współpracować z organami administracji centralnej lub lokalnej, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby przyczynić się do wypracowania wykonalnych rozwiązań dotyczących sposobów poprawy przejrzystości, proporcjonalności i rozliczalności w zakresie płatności na rzecz publicznych sił bezpieczeństwa za zapewnianie bezpieczeństwa.

Zobowiązania w odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z publicznymi lub prywatnymi siłami bezpieczeństwa

7. Zgodnie z określoną pozycją przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw niezwłocznie opracujemy, przyjmiemy i wdrożymy plan zarządzania ryzykiem wspólnie z dostawcami surowców i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapobiec ryzyku związanemu z bezpośrednim lub pośrednim wsparciem dla publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa, aby ograniczyć to ryzyko, w przypadku stwierdzenia, że takie uzasadnione ryzyko istnieje. W takich przypadkach zostanie zakończona lub zawieszona współpraca z dostawcami surowców po nieudanych próbach ograniczenia ryzyka w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia planu zarządzania ryzykiem.

Zobowiązania w odniesieniu do prania pieniędzy:

8. Będziemy wspierać lub podejmować działania mające na celu przyczynienie się do skutecznego wyeliminowania prania pieniędzy, w przypadku gdy zostanie zidentyfikowane uzasadnione ryzyko prania pieniędzy wynikające z wydobycia minerałów, handlu nimi, ich transportu lub wywozu, powiązane z nielegalnym nakładaniem podatków lub wymuszaniem minerałów w punktach dostępu do kopalń, wzdłuż szlaków transportowych lub w punktach, w których odbywa się handel minerałami przez dostawców surowców, bądź ryzyko związane z takimi działaniami.

Zobowiązania w odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z przekupstwem i podawaniem fałszywych informacji o pochodzeniu minerałów, praniem pieniędzy:

9. Zgodnie ze szczególną pozycją przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zobowiązujemy się do współpracowania z dostawcami, organami administracji centralnej lub lokalnej, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim oraz z osobami trzecimi, których to dotyczy, w zakresie poprawy i śledzenia wyników w celu zapobiegania ryzyku wystąpienia negatywnych skutków lub ograniczenia tego ryzyka poprzez podejmowanie wymiernych działań w rozsądnych ramach czasowych. Po przyjęciu planu zarządzania ryzykiem zostanie przeprowadzona dodatkowa ocena ryzyka w odniesieniu do tych rodzajów ryzyka, które wymagają ograniczenia. Jeżeli w terminie 6 miesięcy nie nastąpi znacząca i wymierna poprawa zawiesimy lub zakończymy współpracę z dostawcami surowców na co najmniej 3 miesiące po nieudanych próbach ograniczenia ryzyka.

System zgłaszania obaw i nieprawidłowości

Organizacja WOLFTEN zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wszelkich wątpliwości oraz obaw natury etycznej oraz nieprawidłowości i naruszeń polityki należytej staranności łańcucha dostaw poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] zawierający formularz zgłoszeniowy.

Wiadomość zostanie automatycznie przekazana do osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłaszanych obaw i nieprawidłowości.

Sprawozdania z działalności procesu należytej staranności łańcucha dostaw

Organizacja WOLFTEN zobowiązuje się do publicznego udostępniania na stronie internetowej rocznego sprawozdania z działalności procesu należytej staranności łańcucha dostaw (3TG).

Maciej Konys

Prezes Zarządu