OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

WOLFTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000604080

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży odnoszą się do umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez WOLFTEN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu z przedsiębiorcami tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które osobami prawnymi nie są, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującymi lub świadczącymi usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

1.2. Na potrzeby niniejszego uregulowania wprowadza się następujące definicje: 

  • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży WOLFTEN sp. z o. o.
  • Sprzedający – WOLFTEN sp. z o.o.
  • Kupujący – każdy podmiot dokonujący zamówienia u Sprzedającego, a także będący stroną zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży lub dostawy
  • Zawiadomienie pisemne – zawiadomienie złożone na piśmie w siedzibie podmiotu, do którego jestadresowane, do rąk jego przedstawiciela, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, a także wysłane faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy.
  • Wniosek pisemny – wniosek złożony na piśmie w siedzibie podmiotu, do którego jest adresowany, do rąk jego przedstawiciela, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, a także wysłany faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy.
  • Kontrakt – umowa między Sprzedającym a Kupującym.

2. Zakres
2.1. Niniejsze OWS określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający dostarcza produkty Kupującemu i dotyczą one wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie, pod rygorem nieważności zapisów odmiennych od OWS.

2.2. Niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OWS pozostaje bez wpływu na obowiązywanie pozostałych zapisów OWS.

2.3. Przyjęcie OWS przy jednym kontrakcie uważa się za akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub pisemnego odwołania akceptacji.

3. Oferty i zamówienia

3.1. Oferty składane przez Sprzedającego na towary obowiązują przez okres 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Kupującego lub do wyczerpania zapasów w magazynie Sprzedającego lub producenta towaru. Oferta przestaje obowiązywać, gdy Kupujący nie przyjmie oferty bezwarunkowo, składając w ciągu 7 (siedmiu) dni pisemne zamówienie albo w sytuacji wyczerpania stanu magazynowego Sprzedającego lub producenta.

3.2. Oferty składane przez Sprzedającego w odpowiedzi na zapytanie Kupującego są ważne tylko wraz z niniejszymi OWS. Brak pisemnego odwołania zamówienia niezwłocznie pootrzymaniu niniejszych OWS skutkuje przyjęciem ich akceptacji przez Kupującego.

3.3. W toku realizacji zamówienia rezygnacja Kupującego z zamówienia nie jest możliwa. Ewentualnie złożone oświadczenie w tym zakresie nie wywołuje żadnych skutków w relacjach między stronami.

4. Ceny i płatności

4.1. Ceny oferowanych produktów kalkulowane są każdorazowo indywidualnie na potrzeby danego Kupującego.

4.2. Wszelkie wzrosty kosztów zakupu towaru objętego zamówieniem, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności (na przykład wzrost ceł importowych, wzrost ceny wynikający ze zmianykursów walutowych) ponosi Kupujący w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu czynników cenotwórczych.

4.3. Faktury sprzedaży winny być zapłacone w walucie wystawienia w terminie określonym na fakturze.

4.4. W przypadku zwłoki w płatności Kupujący zostanie automatycznie obciążony odsetkami za opóźnienie. Obciążenie nastąpi od dnia następnego po upływie terminu płatności.

4.5. Za datę płatności uznaje się moment uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

5. Dostawa i transport

5.1. Wskazany w ofercie termin realizacji dostawy jest terminem orientacyjnym.

5.2. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia, za które Sprzedający odpowiedzialności nieponosi nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Sprzedającego, nie może być też podstawą odstąpienia od umowy.

5.3. Realizacja zamówienia następuje poprzez wydanie towaru z magazynu Sprzedającego.

5.4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 (czternastu) dni od zawiadomienia go pisemnie przez Sprzedającego o gotowości do wydania towaru.

5.5. Nieodebranie towaru przez Kupującego w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym OWS (5.4) spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 1 (jeden) % wartości brutto zamówienia od dnia następującego po upływie 14 (czternastu) dni od zawiadomienia do dnia odbioru. Wysokość kary umownej nie może przekroczyć wartości zamówienia.

5.4. Kupujący w chwili odbioru towaru zobowiązany jest do starannego sprawdzenia go podwzględem ilościowym oraz jakościowym pod kątem wad widocznych. Podpisanie przez Kupującego dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) potwierdza zgodność towaru z zamówieniem pod względem ilościowym oraz brak widocznych wad towaru.

5.5. Koszty transportu z magazynu Sprzedającego do miejsca docelowego ponosi Kupujący.

5.6. Na pisemny wniosek Kupującego Sprzedający wyda przedmiot zamówienia firmie transportowej działającej na zlecenie Kupującego. W takim przypadku za chwilę dostawy towaru Kupującemu przyjmuje się moment wydania towaru firmie transportowej. Od tego momentu ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru obciąża Kupującego.

6. Doradztwo techniczne

6.1. Sprzedający nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. Kupujący zobowiązany jest znać parametry techniczne, którym odpowiadać ma zamawiany towar. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar zgodny z jego zamówieniem, przy czym odstępstwo parametrów towaru pozostające w granicach oferowanej normy nie stanowi wady towaru i nie może być podstawą żadnych roszczeń Kupującego w stosunku do Sprzedającego.

6.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wyboru towaru przez Kupującego, ani za prawidłowość zastosowania towaru przez Kupującego.

7. Gwarancja i reklamacje

7.1. Sprzedający gwarantuje, że sprzedawane produkty są dobre jakościowo i odpowiadają podawanym przez Sprzedającego informacjom o produkcie. Każdy towar Sprzedającego posiadajego oznaczenia.

7.2. Sprzedający udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na towar objęty Kontraktem.

7.3. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem:

że, Kupujący przewoził, przechowywał, przeładowywał i stosował produkty zgodniez zaleceniami przekazanymi Kupującemu przez Sprzedającego i ogólnymi zasadami obowiązującymi w tym zakresie,
posiadania przez towar objęty zgłoszeniem reklamacyjnym oznaczeń Sprzedającego.

7.4. Zgłoszenie reklamacji wymaga zawiadomienia pisemnego, pod rygorem nieważności.

7.5. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od ujawnienia wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

7.6. Sprzedający jest zobowiązany do ustosunkowania się do zawiadomienia reklamacyjnego w terminie 30 (trzydziestu) dni od jego otrzymania.

7.7. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu należyte zbadanie reklamowanych produktów i powierzchni, na której zostały zastosowane.

7.8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, jakrównież uszkodzenia spowodowane działaniem wysokich temperatur, zanieczyszczeniami elektromechanicznymi lub tarciem.

7.9. W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający, według własnego (ale skonsultowanego z Kupującym) wyboru, dokona obniżenia ceny towaru (stosownie do utraty przez niego wartości), wymieni towar na nowy w uzgodnionym z Kupującym terminie albo zwróci Kupującemu cenę wadliwego towaru.

7.10. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego z uwagi na jego bezzasadność, Kupującego obciążają koszty poniesione przez Sprzedającego w celu weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

8. Atesty

8.1. Wraz z towarem Kupujący otrzyma poświadczenie zgodności parametrów towaru objętego Kontraktem z parametrami podawanymi przez producenta.

8.2. Na pisemny wniosek Kupującego Sprzedający dostarczy Kupującemu, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wniosku, kserokopię atestów towarów objętych kontraktem.

8.3. Wniosek o wydanie kserokopii atestów Kupujący może skutecznie złożyć w terminie 30 (trzydziestu) dni od wydania towaru przez Sprzedającego Kupującemu lub działającej na jegozlecenie firmie przewozowej.

9. Prawo kontraktu i jurysdykcja

9.1. Kontrakt podlega prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad sprawami wynikającymiz kontraktu ma Sąd powszechny właściwy rzeczowo we Wrocławiu.