Elektrometalurgia – jest to dział metalurgii, który zajmuje się otrzymywaniem, oczyszczaniem (rafinacją) i przetwarzaniem metali i ich stopów za pomocą prądu elektrycznego. Procesy elektrometalurgiczne są głównie oparte na procesach elektrolizy stopionych rud metali lub są przeprowadzane w piecach elektrycznych.

« Back to Glossary Index