Hydrometalurgia – dział metalurgii zajmujący się otrzymywaniem metali z roztworów uzyskiwanych poprzez ługowanie rud. Procesy te często są sprzężone z procesami pirometalurgicznymi.

« Back to Glossary Index