Opór właściwy (rezystywność) to wielkość charakteryzująca materiały pod względem przewodnictwa elektrycznego, jest zależna od temperatury.

« Back to Glossary Index