AMS 4911

Norma: AMS 4911

Aktualizacja: “R” wydana w grudniu 2019
Dotyczy: stop tytanu Ti6Al4V
Forma produktów: Stop tytanu, blacha, płyta, taśma
Stan: Wyżarzony

Co to jest?

Norma AMS 4911 dotyczy produktów wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V w formie blach, płyt oraz taśm do grubości 101,6 mm (4 cali).

Zastosowania

Produkty, o których mowa znajdują najczęściej zastosowanie tam, gdzie wymagane jest zachowanie właściwości mechanicznych w temperaturach do 399°C (750°F). Niektóre procesy wytwarzania i środowisko pracy może powodować naprężeniowe pękanie korozyje. ARP982 zawiera zalecenia, których zastosowanie minimalizuje występowanie takich pękań.

Wymagania techniczne

Poniższa tabela zawiera wymaganą zgodność zawartości poszczególnych pierwiastków. Sposób przeprowadzania badań zawartości każdego z elementów w stopie jest ściśle określony odrębnymi normami – dla węgla – ASTM E1941, wodoru – ASTM E1447, tlenu i azotu – ASTM E1409, dla innych pierwiastków – ASTM E539, ASTM E2371 oraz ASTM 2994. Inna metodologia przeprowadzania badań jest dopuszczalna, pod warunkiem jej wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego.

Skład chemiczny (% wagi)

Element Min Max
Glin 5,50 6,75
Wanad 3,50 4,50
Żelazo 0,30
Tlen 0,20
Węgiel 0,08
Azot 0,05 (500 ppm)
Wodór 0,015 (150 ppm)
Itr 0,005 (50 ppm)
Inne pierwiastki, każdy 0,10
Inne pierwiastki, w sumie 0,40
Tytan reszta

Sposoby wytapiania

Omawiany stop powinien być wielokrotnie wytapiany. Powtórne wytopy, przeprowadzane przed ostatnim cyklem wytapiania, należy przeprowadzić za pomocą roztapianej elektrody w środowisku próżniowym, nieroztapianej elektrody, za pomocą wiązki elektronów lub plazmy. Każdy kolejny należy przeprowadzać za pomocą techniki przetopienia łukiem próżniowym (VAR). W ostatnim cyklu nie wolno dodawać dodatków stopowych.

Wytapianie za pomocą nietopliwej elektrody powinno odbywać się w próżni lub atmosferze argonu i/lub wodoru, gdzie ciśnienie bezwzględne nie jest wyższe niż 1000 milimetra słupa rtęci (mmHg).

Produkt zgodny z niniejszą normą występuje w następujących formach:

Walcowanych na gorąco z lub bez zastosowania redukcji na zimno, wyżarzona, oczyszczona oraz wyrównana. Wygląd powierzchni jest porównywalny do powierzchni komercyjnej stali nierdzewnej.

    • Płyty

Walcowanych na gorąco, wyżarzonych, oczyszczonych, wyrównanych oraz z wyglądem powierzchni porównywalnym do wyglądu komercyjnej stali nierdzewnej. Płyty powinny być wykonane zgodnie z normami ściśle dotyczącymi produkcji płyt o określonych grubościach. Pręty, sztangi oraz odkuwki nie mogą być dostarczane jako ekwiwalent płyt.

Wyżarzanie

Produkt jest wyżarzany poprzez ogrzewanie go temperatury od 704°C do 899°C (1300°F do 1650°F) oraz utrzymanie w tej temperaturze (+/- 14°C) w czasie odpowiednim dla danej grubości produktu, dla sprzętu za pomocą którego dokonuje się ogrzewanie oraz dla danej procedury wyżarzania. Procedura musi być wykonana zgodnie z normą AMS 2750.

Właściwości

Produkt zgodny z normą AMS 4911 cechuje się następującymi właściwościami fizycznymi

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie

Grubość nominalna (mm) Do 0,20 mm 0,20 mm do 0,63 mm 0,63 mm do 1,60 mm 1,60 mm do 4,76 mm 4,76 mm do 101,6 mm
włącznie
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 920 920 920 920 893
Granica sprężystości przy przesunięciu 0,2% MPa 866 866 866 866 823
Wydłużenie w 50,8 mm lub 4D* % 6 8 10 10

Norma AMS 4911 w pełnym brzmieniu

AMS 4911

Norma AMS 4911 w pełnym brzmieniu porusza dodatkowo takie zagadnienia jak:

  • mikrostruktura stopu;
  • jakość dostarczonego stopu oraz tolerancja;
  • informacje dotyczące zapewnienia jakości, wliczając w to sposób przeprowadzania testów próbek;
  • przygotowanie do dostawy oraz sposób pakowania;
  • informacje dotyczące ogólnych warunków zakupu;

UWAGA!
Informacje podane na niniejszej stronie mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy, pomyłki lub nieaktualne informacje (w przypadku ich aktualizacji przez SAE International). Dane są generalizowane, uogólnione i nie mogą stanowić substytutu dla normy AMS 4911.