AMS 4911

Norma: AMS 4911

Aktualizace: “R” vydáno v prosinci 2019
Platí pro: Titanovou slitinu Ti6AL4V
Druh produktů: Plechy, desky, pásky
Stav: Žíhaný

Čeho se týká?

AMS 4911 platí pro výrobky z titanové slitiny Ti6Al4V ve formě plechu, desky a pásky do tloušťky 101,6 mm (4 palce).

Použití

Uvedené výrobky se nejčastěji používají tam, kde je požadováno udržení mechanických vlastností při teplotách do 399 °C (750 °F). Určité výrobní procesy a pracovní prostředí mohou způsobit korozní praskání. ARP982 obsahuje doporučení, jejichž aplikace minimalizuje výskyt takových trhlin.

Technické požadavky

Níže uvedená tabulka ukazuje požadovaný obsah jednotlivých prvků.
Metoda testování obsahu každého prvku ve slitině je přísně definována samostatnými normami – pro uhlík – ASTM E1941, vodík – ASTM E1447, kyslík a dusík – ASTM E1409, další prvky – ASTM E539, ASTM E2371 a ASTM 2994. Je přípustná i jiná metodika provádění výzkumu, která podléhá předchozímu schválení zadavatelem.

Chemické složení (% hmotnosti)

Element Min Max
Hliník 5,50 6,75
Vanad 3,50 4,50
Železo 0,30
Kyslík 0,20
Uhlík 0,08
Dusík 0,05 (500 ppm)
Vodík 0,015 (150 ppm)
Yttrium 0,005 (50 ppm)
Další prvky, každý 0,10
Další prvky, celkem 0,40
Titan zbytek

Metody tavení

Tato slitina by měla být několikrát tavena. Opětovné tavení se před posledním tavícím cyklem provede roztavenou elektrodou ve vakuovém prostředí, netavící se elektrodou, elektronovým paprskem nebo plazmou. Každý následující cyklus by měl být proveden pomocí techniky přetavování vakuového oblouku (VAR). V posledním cyklu nelze přidávat žádné legující prvky.

Tavení netavící se elektrodou by mělo být prováděno ve vakuu nebo v atmosféře argonu nebo vodíku, kde absolutní tlak není větší než 1 000 milimetrů rtuťového sloupce (mm Hg).

Produkt, který vyhovuje této normě, je k dispozici v následujících formách:

Válcované zatepla s redukcí zastudena nebo bez ní, žíhané, očištěné a vyrovnané. Vzhled povrchu je srovnatelný s povrchem komerční nerezové oceli.

    • Desky

Válcované zatepla, žíhané, očištěné, vyrovnané a vzhledem povrchu srovnatelné s povrchem komerční nerezové oceli. Desky by měly být vyrobeny v souladu s normami pro výrobu desek o určitých tloušťkách. Tyče a výkovky nelze dodat jako ekvivalenty desek.

Žíhání

Výrobek se žíhá zahříváním na teplotu 704 °C až 899 °C (1300 °F až 1 650 °F) a udržováním při této teplotě (+/- 14 °C) po dobu shodnou pro odpovídající tloušťku výrobku, pro zařízení, kterým se provádí ohřev a pro daný postup žíhání. Postup musí být proveden v souladu s AMS 2750.

Vlastnosti

Produkt má v souladu s normou AMS 4911 následující fyzikální vlastnosti:

Minimální pevnost v tahu

Jmenovitá tloušťka (mm) Do 0,20 mm 0,20 mm do 0,63 mm 0,63 mm do 1,60 mm 1,60 mm do 4,76 mm 4,76 mm do 101,6 mm
včetně
Pevnost v tahu MPa 920 920 920 920 893
Mez pružnosti při posunutí 0,2 % MPa 866 866 866 866 823
Prodloužení v 50,8 mm nebo 4D* % 6 8 10 10

*4D % je procento prodloužení zkušebního vzorku, které je čtyřnásobkem jeho průměru.

AMS 4911 v plném znění

AMS 4911
Plná verze AMS 4911 zahrnuje následující oblasti:

  • mikrostruktura slitiny;
  • kvalita dodávané slitiny a tolerance;
  • informace o jakosti, včetně toho, jak se provádějí zkoušky vzorků;
  • příprava materiálu na dodání a balení;
  • informace o obecných nákupních podmínkách;

POZOR!
Informace uvedené na této stránce mohou být zastaralé nebo obsahovat chyby (při aktualizaci společností SAE International). Údaje jsou zobecněné a nemohou nahradit plnou verzi AMS 4911.