OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Obecné podmínky prodeje

WOLFTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ve Wroclawi-Fabryczna, VI hospodářské oddělení Soudního národního rejstříku pod číslem KRS 0000604080.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodejní a dodací smlouvy uzavřené společností WOLFTEN sp. z o.o se sídlem ve Wroclawi s podnikateli, tj. fyzickými osobami, právnickými osobami a organizačními jednotkami, které nejsou právnickými osobami a kterým zákon uděluje způsobilost k obchodní nebo profesní činnosti.

1.2. Pro účely těchto podmínek se zavádějí tyto definice:

  • OPP – Obecné podmínky prodeje;
  • Prodávající – WOLFTEN sp. z o.o.;
  • Kupující – jakýkoli subjekt, který zadává objednávku u prodávajícího a je stranou prodejní smlouvy nebo dodání;
  • Písemné oznámení – oznámení podané písemně v sídle subjektu, kterému je určeno, jeho zástupci, prostřednictvím poštovního operátora nebo podnikatele poskytujícího kurýrní služby a zaslané faxem nebo e-mailem na e-mailovou adresu;
  • Písemná žádost – žádost podaná písemně v sídle subjektu, kterému je určena, jeho zástupci, prostřednictvím poštovního operátora nebo podnikatele poskytujícího kurýrní služby, jakož i zaslána faxem nebo e-mailem na e-mailovou adresu;
  • Smlouva – dohoda mezi prodávajícím a kupujícím;

2. Rozsah

2.1. Tyto OPP specifikují standardní podmínky, za nichž prodávající poskytuje kupujícímu produkty, a které se vztahují na všechny cenové a prodejní nabídky, není-li písemně dohodnuto jinak, v opačném případě jsou ustanovení neplatná.

2.2. Protiprávnost nebo nevynutitelnost kteréhokoli z ustanovení těchto OPP neovlivňuje platnost zbývajících ustanovení.

2.3. Přijetí OPP se vztahuje na všechny objednávky a prodejní smlouvy kupujícího a prodávajícího, dokud se jejich obsah nezmění nebo není písemně odvoláno.

3. Nabídky a objednávky

3.1. Nabídky podané prodávajícím na zboží jsou platné po dobu 7 (sedmi) dnů ode dne jejich přijetí kupujícím nebo do vyprodání zásob ve skladu prodávajícího nebo u výrobce zboží. Nabídka přestane platit, pokud ji kupující bezpodmínečně nepřijme, podá písemnou objednávku do 7 (sedmi) dnů nebo po vyčerpání zásob prodávajícího nebo výrobce.

3.2. Nabídky předložené prodávajícím v reakci na dotaz kupujícího jsou platné pouze společně s těmito OPP. Nedodání písemného zrušení objednávky ihned po obdržení těchto OPP má za následek jejich přijetí kupujícím.

3.3. V průběhu vyřizování objednávky není možné odstoupení kupujícího od objednávky. Jakékoli prohlášení učiněné v tomto ohledu (odstoupení od objednávky) nemá žádný vliv na vztahy mezi stranami.

4. Cena a platba

4.1. Ceny nabízených produktů se počítají pokaždé individuálně dle potřeby kupujícího.

4.2. Za případné zvýšení nákladů na nákup objednaného zboží (např. kvůli zvýšení dovozního cla, zvýšení ceny v důsledku změn směnných kurzů měny apod.) nese kupující v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému zvýšení ceny.

4.3. Prodejní faktury by měly být zaplaceny v měně, ve které byly vystaveny, a ve lhůtě stanovené na faktuře.

4.4. V případě opožděné platby bude kupujícímu automaticky účtován úrok z prodlení. Poplatky budou účtovány ode dne následujícího po datu splatnosti.

4.5. Datum platby je okamžik, kdy je platba připsána na bankovní účet prodávajícího.

5. Doručení a doprava

5.1. Datum dodání uvedené v nabídce je přibližné (orientační).

5.2. Prodloužení času dodávky v případě, že to není způsobené prodávajícím, nedává kupujícímu žádné nároky na náhradu škody, nemůže být rovněž základem pro odstoupení od smlouvy.

5.3. Objednávka se provádí vydáním zboží ze skladu prodávajícího.

5.4. Kupující je povinen vyzvednout objednané zboží do 14 (čtrnácti) dnů od písemného oznámení prodávajícím, že je zboží připravené.

5.5. Pokud kupující zboží nevyzvedne ve lhůtě stanovené v předchozí části OPP (5.4), umožňuje to prodávajícímu účtování smluvní pokuty ve výši 1 (jednoho) % z hrubé hodnoty objednávky ode dne následujícího po 14 (čtrnácti) dnech od oznámení do dne vyzvednutí. Výše smluvní pokuty nesmí překročit hodnotu objednávky.

5.4. Při převzetí zboží je kupující povinen pečlivě zkontrolovat množství a kvalitu z hlediska viditelných vad. Podpis dokladu vnějšího vydání kupujícím potvrzuje soulad zboží s objednávkou z hlediska množství a nepřítomnosti viditelných vad zboží.

5.5. Přepravní náklady ze skladu prodávajícího do konečného místa určení nese kupující.

5.6. Na základě písemné žádosti kupujícího vydá prodávající předmět objednávky dopravní společnosti jménem kupujícího. V tomto případě se za okamžik dodání považuje převzetí zboží přepravní společností. Od tohoto momentu nese kupující riziko poškození nebo ztráty zboží.

6. Technické poradenství

6.1. Prodávající neposkytuje technické poradenské služby. Kupující je povinen znát technické parametry, kterým má objednané zboží odpovídat. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu zboží v souladu s objednávkou, přičemž odchylka parametrů zboží v mezích nabízeného standardu nepředstavuje vadu zboží a nemůže být základem jakýchkoli nároků.

6.2. Prodávající neodpovídá za správnou volbu zboží kupujícím ani za jeho správné použití.

7. Záruka a reklamace

7.1. Prodávající zaručuje, že prodané výrobky jsou v dobré kvalitě a odpovídají informacím o produktech poskytnutých prodávajícím. Veškeré zboží prodávajícího má příslušná označení.

7.2. Na zboží, na které se vztahuje smlouva, prodávající poskytuje 12měsíční záruku.

7.3. Záruka se poskytuje za předpokladu, že:

    • kupující přepravoval, skladoval, překládal a používal výrobky v souladu s pokyny, které kupujícímu poskytl prodávající, a také v souladu s obecnými pravidly v této oblasti.
    • zboží, na které se reklamace vztahuje, má označení prodávajícího.

7.4. Podání reklamace vyžaduje písemné oznámení, jinak je neplatné.

7.5. Podání reklamace by mělo být učiněno do 14 (čtrnácti) dnů od zjištění závady, pod hrozbou ztráty záručních práv.

7.6. Prodávající je povinen odpovědět na stížnost/reklamaci do 30 (třiceti) dnů od jejího obdržení.

7.7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu řádně zkontrolovat reklamované výrobky a povrch, na kterém byly používané.

7.8. Prodávající neodpovídá za mechanická poškození výrobků ani za škody způsobené vysokými teplotami, elektromechanickými nečistotami nebo třením.

7.9. Je-li reklamace oprávněná, prodávající podle své vlastní volby (ale po konzultaci s kupujícím) sníží cenu zboží (podle ztráty jeho hodnoty), vymění zboží za nové ve lhůtě dohodnuté s kupujícím nebo vrátí kupujícímu peníze v hodnotě vadného zboží.

7.10. Pokud prodávající nepřijme reklamaci z důvodu její nepřiměřenosti (KOMENTÁŘ: jedná se o podání bezdůvodné reklamace), budou kupujícímu účtovány náklady vzniklé za ověření reklamace.

8. Atesty

8.1. Spolu se zbožím obdrží kupující osvědčení o shodě parametrů zboží, na které se vztahuje smlouva, s parametry poskytnutými výrobcem.

8.2. Na základě písemné žádosti poskytne prodávající kupujícímu do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení žádosti fotokopii osvědčení o zboží, na které se smlouva vztahuje.

8.3. Kupující může podat žádost o fotokopii osvědčení do 30 (třiceti) dnů od doručení zboží prodávajícím nebo dopravní společností.

9. Právo a jurisdikce

9.1. Smlouva se řídí dle polského práva a ve věcech vyplývajících ze smlouvy má výlučnou jurisdikci soud ve Wroclawi.