OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost WOLFTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem ve Wroclawi

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Obecní obchodní podmínky se vztahují na prodejní a dodací smlouvy uzavírané společností WOLFTEN sp. z o.o. se sídlem ve Wroclawi s podnikateli, tj. fyzickými osobami, právnickými osobami a organizačními jednotkami, které nejsou právnickými osobami, ale kterým zákon přiznává právní osobnost, provozujícími vlastní jménem podnikatelskou činnost, a pro které mají předmětné smlouvy profesionální charakter.

1.2. Pro účely tohoto nařízení jsou zavedeny následující definice:

  • OWS – Obecní obchodní podmínky WOLFTEN sp. z o.o.
  • Prodávající – WOLFTEN sp. z o.o. se sídlem ve Wroclawi (adresa: ul. Buforowa 125, hala 5, 52 -131 Wroclaw), zapsaná v Registru podnikatelů vedeném Krajským soudem ve Wroclawi – Fabrycznej, VI hospodářský oddíl Krajového rejstříku soudního pod číslem KRS: 0000604080, REGON: 020722350, NIP: 8942937188, BDO 000150172, s kapitálovým jměním 100.000,00 zlotých.
  • Kupující – každý podnikatel, který u Prodávajícího objednává zboží, a také strana uzavřené s Prodávajícím smlouvy o prodeji nebo dodání.
  • Strany – Prodávající a Kupující
  • Písemné oznámení – oznámení podané písemně na sídle subjektu, kterému je adresováno, do rukou jeho zástupce prostřednictvím poštovního operátora nebo podnikatele poskytujícího kurýrní služby, a také zaslané faxem nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu.
  • Písemná žádost – žádost podaná písemně na sídle subjektu, kterému je adresována, do rukou jeho zástupce prostřednictvím poštovního operátora nebo podnikatele poskytujícího kurýrní služby, a také zaslaná faxem nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu.
  • Kontrakt – smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2. Rozsah

2.1. Tyto OWS stanoví standardní podmínky, na kterých Prodávající dodává produkty Kupujícímu a týkají se všech cenových nabídek a prodeje, pokud není písemně stanoveno jinak, pod sankcí neplatnosti ustanovení odlišných od OWS.

2.2. Nezákonnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli z ustanovení uvedených v těchto OWS nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení OWS.

2.3. Přijetí OWS při jednom kontraktu se považuje za přijetí pro všechny další objednávky a prodejní smlouvy Kupujícího, dokud není jejich obsah změněn nebo písemně odvolán souhlas.

2.4. Tyto OWS vylučují použití jiných smluvních vzorů (obecné obchodní podmínky, prodejní podmínky, smluvní formuláře, předpisy atd.) používaných nebo stanovených Kupujícím, a v případě pochybností se má za to, že tyto OWS mají nadřazený charakter.

3. Nabídky a objednávky

3.1. Nabídky podávané Prodávajícím na zboží platí po dobu 7 (sedmi) dnů od data přijetí Kupujícím nebo do vyčerpání zásob na skladě Prodávajícího nebo výrobce zboží. Nabídka přestává platit, pokud Kupující nepřijme nabídku bezpodmínečně, podáním písemné objednávky (dále jen „Objednávka“) během 7 (sedmi) dnů, nebo v případě vyčerpání skladových zásob Prodávajícího nebo výrobce.

3.2. Nabídky podávané Prodávajícím jako odpověď na dotaz Kupujícího jsou platné pouze spolu s těmito OWS. Nedostatek písemného odvolání Objednávky okamžitě po obdržení těchto OWS má za následek přijetí jejich akceptace Kupujícím.

3.3. V průběhu realizace Objednávky není možná rezignace Kupujícího na Objednávku. Případné uvedené prohlášení v tomto ohledu nemá žádné následky ve vztazích mezi stranami.

3.4. V mezích přijatých v obchodních vztazích nebo odpovídajících normální produkci si vyhrazuje možnost výskytu nepatrných odchylek produktů co do hmotnosti, váhy nebo jiných jejich vlastností ve vztahu k výkresům, kresbám, mírám, váhám a ostatním technickým údajům. Dodávky zvýšené nebo snížené v mezích do 10 % jsou považovány za shodné s Objednávkou a Kupující je povinen je přijmout a zaplatit cenu.

4. Ceny a platby

4.1. Ceny nabízených produktů jsou kalkulovány každorázově individuálně pro potřeby daného Kupujícího.

4.2. Veškeré zvýšení nákladů na nákup zboží objednaného Objednávkou, za které Prodávající nenese odpovědnost (například zvýšení dovozních cel, zvýšení ceny v důsledku změny měnových kurzů), ponese Kupující v míře odpovídající skutečnému zvýšení úrovně cenotvůrčích faktorů.

4.3. V situaci popsané v odst. 3.4 OWS Prodávající přiměřeně zvýší nebo sníží stanovenou cenu v mezích do 10%.

4.4. Faktury za prodej by měly být zásadně zaplaceny ve měně vystavení ve lhůtě stanovené na faktuře. V případě, že Kupující objednal zboží ve měně nabídky a během fakturace vyžaduje vystavení faktury ve měně PLN, určí se hodnota plnění ve měně PLN podle prodejního kurzu cizí měny vyhlášeného Národní bankou Polska (NBP tabulka C) z dne předcházejícího dni vystavení faktury.

4.5. V případě zpoždění platby bude Kupující automaticky zatížen úroky z prodlení. Zatížení nastane den následující po uplynutí termínu platnosti.

4.6. Za datum platby se považuje okamžik připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.

4.7. Nezaplacení dlužné částky v termínu stanoveném na faktuře opravňuje Prodávajícího k přerušení dodávek produktů a k zastavení realizace již přijatých Objednávek. Prodávající může podmínit provedení nové Objednávky podané Kupujícím, který je v prodlení s platbami nebo platí faktury opožděně, od složení zálohy na účet nové Objednávky Kupujícího.

5. Dodávka a doprava

5.1. Termín dodávky uvedený v nabídce je orientační termín.

5.2. Prodloužení termínu realizace Objednávky, za které Prodávající nenese odpovědnost, nevyvolává po straně Kupujícího žádné nároky na odškodnění ve vztahu k Prodávajícímu a nemůže být také důvodem k odstoupení od smlouvy.

5.3. Realizace Objednávky probíhá prostřednictvím vydání zboží ze skladu Prodávajícího.

5.4. Kupující je povinen převzít objednané zboží do 14 (čtrnácti) dnů od písemného oznámení Prodávajícího o připravenosti k vydání zboží.
V případě, že Kupující objednal rámcovou Objednávku, na základě které objednává určité množství zboží, s výhradou, že Prodávající mu bude dodávat zboží po částech, je Kupující povinen převzít objednané zboží nejpozději do 12 (dvanácti) dnů od oznámení Prodávajícího o připravenosti k vydání zboží, pokud Strany nestanoví jiný termín.

5.5. Nepřevzetí zboží Kupujícím ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci OWS (5.4) způsobí účtování smluvní pokuty ve výši 1 (jednoho) % hodnoty hrubé Objednávky za každý započatý měsíční období zpoždění počítané od dne následujícího po uplynutí 14 (čtrnácti) dnů od oznámení do dne převzetí. Výše smluvní pokuty nemůže překročit hodnotu Objednávky.

5.6. Kupující je v okamžiku převzetí zboží povinen pečlivě zkontrolovat jeho množství a kvalitu z hlediska viditelných vad. Podpisem Kupujícího na dokumentu o vydání (WZ) potvrzuje shodu zboží s Objednávkou z hlediska množství a absenci viditelných vad zboží.

5.7. Náklady na dopravu ze skladu Prodávajícího do místa určení nese Kupující.

5.8. Na písemný návrh Kupujícího Prodávající vydá předmět Objednávky dopravní firmě jednající na základě zakázky Kupujícího. V takovém případě se za okamžik dodání zboží Kupujícímu považuje moment vydání zboží dopravní firmě. Od tohoto momentu riziko poškození nebo ztráty zboží nese Kupující.

5.9. V situaci, kdy je organizátorem dopravy Kupující a zboží je přepravováno mimo hranice Polska, je Kupující povinen neprodleně po ukončení přepravy předat Prodávajícímu důkazy potvrzující skutečné doručení zboží do místa určení (včetně faktury DPH za přepravní službu, dokumentu CMR, prohlášení určujícího okamžik doručení zboží do místa určení).

6. Technické poradenství

6.1. Prodávající neslouží služby v oblasti technického poradenství. Kupující je povinen znát technické parametry, kterým má objednané zboží odpovídat. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží shodné s jeho Objednávkou, přičemž odchylky parametrů zboží v mezích nabízené normy nepředstavují vadu zboží a nemohou být důvodem žádných nároků Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu.

6.2. Prodávající nenese odpovědnost za správnost výběru zboží Kupujícím ani za správnost použití zboží Kupujícím.

7. Záruka a reklamace

7.1. Prodávající zaručuje, že prodávané produkty jsou dobré kvality a odpovídají informacím o produktu poskytnutým Prodávajícím. Každý produkt Prodávajícího má jeho označení.

7.2. Prodávající poskytuje dvanáctiměsíční záruku na zboží objednané Kontraktem.

7.3. Záruka je poskytnuta za předpokladu:

  • že Kupující přepravil, skladovál, překládal a používal produkty v souladu s doporučeními předanými Kupujícímu Prodávajícím a obecnými pravidly platnými v tomto ohledu,
  • že zboží objednané reklamací má označení Prodávajícího.

7.4. Podání reklamace vyžaduje písemné oznámení, pod sankcí neplatnosti.

7.5. Reklamace by měla být podána do 14 (čtrnácti) dnů od odhalení vady, pod sankcí ztráty práv z titulu záruky.

7.6. Prodávající je povinen reagovat na reklamační oznámení do 30 (třiceti) dnů od jeho obdržení.

7.7. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu řádné prozkoumání reklamovaných produktů a povrchu, na kterém byly použity.

7.8. Prodávající nenese odpovědnost za mechanická poškození produktů, stejně jako za poškození způsobené působením vysokých teplot, elektromechanickými znečištěními nebo třením.

7.9. V případě oprávněnosti reklamace Prodávající podle vlastního (ale konzultovaného s Kupujícím) výběru provede snížení ceny zboží (úměrně ke ztrátě jeho hodnoty), vymění zboží za nové v dohodnutém termínu s Kupujícím nebo vrátí Kupujícímu cenu vadného zboží.

7.10. V případě neuznání reklamace Prodávajícím z důvodu její neopodstatněnosti, jsou Kupujícímu účtovány náklady vynaložené Prodávajícím za účelem ověření reklamace.
7.11. Odpovědnost Prodávajícího z titulu záruky za fyzické a právní vady produktu je vyloučena.

8. Certifikace

8.1. Spolu se zbožím obdrží Kupující osvědčení o shodě parametrů zboží objednaného Kontraktem s parametry udávanými výrobcem.

8.2. Na písemný požadavek Kupujícího Prodávající dodá Kupujícímu do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení žádosti kopii certifikátů zboží objednaného Kontraktem.

8.3. Žádost o vydání kopie certifikátů může Kupující účinně podat do 30 (třiceti) dnů od vydání zboží Prodávajícím Kupujícímu nebo firmě přepravní jednající na jeho pokyn.

9. Právo kontraktu a jurisdikce

9.1. Kontrakt i tyto OWS podléhají polskému právu. Strany vylučují použití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG). Jurisdikci nad záležitostmi vyplývajícími z Kontraktu má místně příslušný soud ve Wroclawi.

10. Informační klauzule GDPR

10.1. Strany prohlašují, že administrátorem osobních údajů uvedených v kontraktu nebo na faktuře nebo v obsahu Objednávky (dále společně „Dokument“) vůči osobám oprávněným k reprezentaci Stran a osobním údajům uvedeným v Dokumentu stejně jako osobám uvedeným pro kontakt a osobám provádějícím Kontrakt v jejich jméně, se od okamžiku jejich poskytnutí Stranou stává také druhá Strana.

10.2. Strany budou zpracovávat a chránit osobní údaje, o kterých je řeč v odst. 1 výše, v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

10.3. Každý z administrátorů údajů, o kterých je řeč v odst. 1 výše, od okamžiku jejich poskytnutí bude zpracovávat osobní údaje výhradně za účelem realizace Kontraktu, zejména za účelem správné identifikace osob oprávněných k reprezentaci druhé Strany.

10.4. Každý z administrátorů údajů, o kterých je řeč v odst. 1, se zavazuje informovat jménem druhé Strany osoby, jejichž údaje uvádí v Dokumentu nebo poskytuje v souvislosti s Kontraktem pro účely určení způsobu realizace služby nebo pro kontakty, o předání osobních údajů těchto osob druhé Straně, účelu a rozsahu shromažďování údajů, zdroji údajů, právu na přístup k obsahu osobních údajů a jejich opravě, možnosti podat žádost o zastavení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a všechny další informace požadované podle čl. 14 GDPR, které by měl administrátor údajů (příjemce údajů) poskytnout osobě, jejíž údaje se týkají.

10.5. Informační klauzule Prodávajícího tvoří Přílohu č. 1 k těmto OWS.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že tyto OWS byly formulovány také v jiném jazyce než v polštině, v případě sporu se uplatní OWS v polském jazyce.

11.2. Kupující nemůže bez souhlasu Prodávajícího předávat vědomosti a informace získané v důsledku obchodních kontaktů s Prodávajícím třetím osobám ve věcech podléhajících obchodnímu tajemství.

11.3. Kupující nebude v období trvání smlouvy ani po jejím ukončení šířit, zveřejňovat ani využívat takové informace, které nejsou obchodním tajemstvím společnosti Prodávajícího, ale jejichž šíření, zveřejnění nebo využití by mohlo jakýmkoli způsobem poškodit pověst nebo jinak způsobit škodu Prodávajícímu.

11.4. Tyto OWS nabývají účinnosti dnem 01.05.2024.