AMS 4928

Norma: AMS 4928

Aktualizacja: “W” wydana w grudniu 2017
Dotyczy: stop tytanu Ti6AL4V
Forma produktów: Pręty, drut, odkuwki, pierścienie oraz elementy ciągnione
Stan: wyżarzony

AMS 4928, co to jest?

AMS 4928 to norma dotycząca produktów wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V w formie prętów, drutów, odlewów, pierścieni i elementów ciągnionych o średnicy do 254 mm (10 cali) lub takich produktów, gdzie odległość pomiędzy równoległymi powierzchniami nie przekracza tej wartości.

Zastosowania

Produkty, o których mówi niniejsza norma są najczęściej stosowane tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość w maksymalnej temperaturze pracy od 399°C do 510°C (750°F do 900°F) w zależności od czasu ekspozycji produktu w podanych temperaturach.

Wymagania techniczne

Wymagana jest zgodność zawartości poszczególnych pierwiastków, zgodnie z tabelą poniżej. Sposób przeprowadzania testu zawartości każdego z elementów w stopie jest ściśle określony odrębnymi normami – dla węgla – ASTM E1941, wodoru – ASTM E1447, tlenu i azotu – ASTM E1409 a dla innch pierwiastków – ASTM E539, ASTM E2371 oraz ASTM 2994.

Skład chemiczny (% wagi)

Element Min Max
Glin 5,50 6,75
Wanad 3,50 4,50
Żelazo 0,30
Tlen 0,20
Węgiel 0,08
Azot 0,05 (500 ppm)
Wodór 0,0125 (125 ppm)
Itr 0,005 (50 ppm)
Inne pierwiastki, każdy 0,10
Inne pierwiastki, w sumie 0,40
Tytan reszta

Sposoby wytapiania

Omawiany stop powinien być wielokrotnie wytapiany. Pierwszy wytop należy przeprowadzić korzystając z elektrody topliwej w środowisku próżniowym, nietopliwej elektrody, w piecu do topienia wiązką elektronów lub za pomocą plazmy. Kolejne wytopy należy przeprowadzać za pomocą techniki przetopienia łukiem próżniowym (VAR). Nie wolno dodawać dodatków stopowych podczas ostatniego wytapiania.

Wytapianie za pomocą nietopliwej elektrody powinno odbywać się w próżni lub atmosferze argonu i/lub wodoru, gdzie ciśnienie bezwzględne nie jest wyższe niż 1000 milimetrów słupa rtęci (mmHg).

Produkt zgodny z niniejszą normą występuje w następujących formach:

 • Pręty
 • Obrabiane na gorąco bez zastosowania lub z zastosowaniem redukcji na zimno, wyżarzone oraz oczyszczone. Pręty mogą być poddane obróbce cieplnej przed wyżarzaniem a ich powierzchnia może być obrobiona, chyba że nabywca sobie tego nie życzy. Końcowa grubość (średnica) produktu powinna być uzyskana podczas procesu metalurgicznego przed prostowaniem, gięciem lub obróbką powierzchni. Pręty nie mogą być wycinane z blach.

 • Drut
 • Ciągniony na zimno, wyżarzony i oczyszczony.

 • Odkuwki i zgrzewane pierścienie
 • Wyżarzone oraz oczyszczone. Produkt może być przesycany przed wyżarzaniem, chyba że jest to zabronione przez nabywcę. Pierścienie zgrzewane nie powinny być dostarczane, chyba że jest to wyraźnie opisane w rysunku technicznym. W takim przypadku, pierścienie powinny być wykonane zgodnie z normą AMS7498.

 • Elementy ciągnione
 • Ciągnione, wyżarzone oraz oczyszczone. Elementy ciągnione mogą być poddane obróbce cieplnej przed wyżarzaniem, chyba że jest to zabronione przez nabywcę.

 • Surowce do kucia
 • Dostarczane zgodnie ze specyfikacją producenta

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna prętów, drutu, odkuwek oraz pierścieni zgrzewanych musi być wykonana zgodnie z normą AMS2750, określającą wymagania oraz osprzęt używany do obróbki cieplnej taki jak czujniki, instrumenty lub sposób przeprowadzania pomiarów.

Właściwości

Produkt zgodny z niniejszą normą spełnia warunki podane poniżej:

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie

Średnica nominalna lub najmniejsza odległość pomiędzy równoległymi stronami (mm) Do 50,80 mm
włącznie (1)
50,80 mm do 101,60 mm
włącznie
101,60 mm do 152,40 mm
włącznie
152,40 mm do 254,00 mm
włącznie
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 931 896 896 896
Granica sprężystości przy przesunięciu 0,2% MPa 862 827 827 820
Wydłużenie w 50,8 mm lub 4D* %
Wydłużnie
10 10 10 10
Wydłużenie w 50,8 mm lub 4D* %
Poprzecznie
10 8 8
Redukcja powierzchni %
Wydłużnie
25 25 20 20
Redukcja powierzchni %
Poprzecznie(2)
15 15 15

* 4D% oznacza procent wydłużenia testowanego elementu, którego długość wynosi czterokrotność jego średnicy.
(1) Minimalna wytrzymałość na rozciąganie o wartości 130 ksi (896 MPa) oraz mininalna granica sprężystości o wartości 120 ksi (827 MPa) są dozwolone dla drutów oraz prętów do zastosowań jako elementy złączne oraz dla pierścieni zgrzewanych wykonanych z profili o długości do 50,80 mm.
(2) Wartość poprzecznej redukcji powierzchni nie dotyczy pierścieni zgrzewanych wykonanych z profili

Norma AMS 4928 w pełnym brzmieniu

AMS 4928
Norma AMS 4928 w pełnym brzmieniu porusza dodatkowo takie zagadnienia jak:

 • mikrostruktura stopu;
 • jakość dostarczonego stopu oraz tolerancja;
 • informacje dotyczące zapewnienia jakości, wliczając w to sposób przeprowadzania badań próbek;
 • przygotowanie do dostawy oraz sposób pakowania;
 • informacje dotyczące ogólnych warunków zakupu;

UWAGA!
Informacje podane na niniejszej stronie mają charakter poglądowy i mogą zawierać błędy, pomyłki lub nieaktualne informacje (w przypadku ich aktualizacji przez SAE International). Dane są generalizowane, uogólnione i nie mogą stanowić substytutu dla normy AMS 4928.