AMS 4928

AMS 4928

Aktualizace: “W” vydáno v prosinci 2017
Platí pro: Titanovou slitinu Ti6AL4V
Druh produktů: Tyče, dráty, výkovky, prsteny a tažené elementy
Stav: Žíhaný

Čeho se týká?

AMS 4928 je standardem pro výrobky ze slitiny titanu Ti6Al4V ve formě tyčí, drátů, odlitků, kroužků a tažených prvků o průměru až 254 mm (10 palců) nebo výrobků, u nichž vzdálenost mezi rovnoběžnými povrchy nepřekračuje tuto hodnotu.

Použití

Výrobky uvedené v této normě se nejčastěji používají tam, kde je požadována pevnost při maximální provozní teplotě 399 °C až 510 °C (750 °F až 900 °F) v závislosti na době, kdy je produkt vystaven uvedeným teplotám.

Technické požadavky

Obsah jednotlivých prvků musí být v souladu s níže uvedenou tabulkou. Metoda testování obsahu každého prvku ve slitině je přísně definována samostatnými normami – pro uhlík – ASTM E1941, vodík – ASTM E1447, kyslík a dusík – ASTM E1409, další prvky – ASTM E539, ASTM E2371 a ASTM 2994.

Chemické složení (% hmotnosti)

Element Min Max
Hliník 5,50 6,75
Vanad 3,50 4,50
Železo 0,30
Kyslík 0,20
Uhlík 0,08
Dusík 0,05 (500 ppm)
Vodík 0,015 (150 ppm)
Yttrium 0,005 (50 ppm)
Další prvky, každý 0,10
Další prvky, celkem 0,40
Titan zbytek

Metody tavení

Tato slitina by měla být několikrát tavena. Opětovné tavení se před posledním tavícím cyklem provede roztavenou elektrodou ve vakuovém prostředí, netavící se elektrodou, elektronovým paprskem nebo plazmou. Každý následující cyklus by měl být proveden pomocí techniky přetavování vakuového oblouku (VAR). V posledním cyklu nelze přidávat žádné legující prvky.

Tavení netavící se elektrodou by mělo být prováděno ve vakuu nebo v atmosféře argonu nebo vodíku, kde absolutní tlak není větší než 1 000 milimetrů rtuťového sloupce (mm Hg).

Produkt, který vyhovuje této normě, je k dispozici v následujících formách:

Tyče zpracované zatepla, bez nebo s redukcí zastudena, žíhané a vyčištěné. Tyče mohou být před žíháním tepelně ošetřeny a jejich povrch může být obroben, pokud si to kupující nepřeje. Konečné tloušťky (průměru) produktu by mělo být dosaženo metalurgickým procesem před narovnáním, ohnutím nebo povrchovou úpravou. Tyče nelze řezat z listů.

  • Dráty

Tažené zastudena, žíhané a kartáčované.

  • Výkovky a svařované kroužky (prsteny)

Žíhané a vyčištěné. Produkt může být před žíháním přesycen, pokud to kupující nezakazuje. Svařované kroužky by se neměly dodávat, pokud to není výslovně uvedeno na technickém výkresu. V tomto případě by kroužky měly být vyrobeny v souladu s AMS 7498.

  • Tažené prvky

Tažené, žíhané a vyčištěné. Tažené díly mohou být před žíháním tepelně ošetřeny, pokud to kupující nezakazuje.

  • Suroviny na kování

Dodávají se v souladu se specifikacemi výrobce.

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování tyčí, drátů, výkovků a svařovacích kroužků musí být prováděno v souladu s AMS 2750, která specifikuje požadavky a zařízení používané k tepelnému zpracování, jako jsou senzory, přístroje nebo metoda měření.

Vlastnosti

Produkt, který vyhovuje této normě, splňuje níže uvedené podmínky.

Minimální pevnost v tahu

Průměr nebo nejkratší vzdálenost mezi rovnoběžnými stranami (mm) Do 50,80 mm (1) včentě 50,80 mm do 101,60 mm včentě 101,60 mm do 152,40 mm včentě 152,40 mm do 254,00 mm včentě
Pevnost v tahu Mpa 931 896 896 896
Mez pružnosti při posunutí 0,2 % Mpa 862 827 827 820
Prodloužení v 50,8 mm nebo 4D*%
V podélném směru
10 10 10 10
Prodloužení v 50,8 mm nebo 4D*%
Křížem
10 8 8
Plošné zmenšení %
V podélném směru
25 25 20 20
Plošné zmenšení %
Křížem (2)
15 15 15

(1) Pro dráty a tyče používané jako spojovací prvky a pro svařované kroužky z profilů do délky 50,80 mm je povolena minimální pevnost v tahu 130 ksi (896 MPa) a minimální pružná pevnost 120 ksi (827 Mpa).
(2) Hodnota zmenšení příčné plochy neplatí pro kroužky svařované z profilů.
*4D % je procento prodloužení zkušebního vzorku, které je čtyřnásobkem jeho průměru.

AMS 4928 v plném znění

AMS 4928
Plná verze AMS 4928 zahrnuje následující oblasti:

  • mikrostruktura slitiny;
  • kvalita dodávané slitiny a tolerance;
  • informace o jakosti, včetně toho, jak se provádějí zkoušky vzorků;
  • příprava materiálu na dodání a balení;
  • informace o obecných nákupních podmínkách;

POZOR!
Informace uvedené na této stránce mohou být zastaralé nebo obsahovat chyby (při aktualizaci společností SAE International). Údaje jsou zobecněné a nemohou nahradit plnou verzi AMS 4928.